0 3 min 9 miesięcy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli PFRON, pełni istotną rolę wspierając pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.

PFRON oferuje różnorodne dotacje i dofinansowania, mające na celu ułatwienie zatrudnienia i integrację zawodową osób niepełnosprawnych.

Jakich obszarów dotyczą dotacje PFRON?

Dotacje PFRON związane z wynagrodzeniem

PFRON oferuje dofinansowanie dla pracodawców w celu pokrycia części kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności osoby zatrudnionej oraz innych czynników, takich jak rodzaj umowy i wysokość wynagrodzenia. Dofinansowanie to ma na celu zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej i zachęcenie pracodawców do podejmowania takich decyzji. PFRON oferuje również ulgi składkowe dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Ulgi te mogą obejmować zwolnienie z części składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osób niepełnosprawnych lub obniżenie stawek składek na ZUS.

PFRON oferuje także wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Pracodawcy mogą skorzystać z programów szkoleniowych, które pomogą im lepiej zrozumieć specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi, poznać metody adaptacji stanowisk pracy oraz podnosić kompetencje swoich pracowników. Doradztwo może obejmować pomoc w rozwiązywaniu problemów czy udzielanie informacji na temat praw i obowiązków pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne. Pracodawcy mogą również ubiegać się o dofinansowanie z PFRON na dostosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie to może zostać przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu, modyfikację infrastruktury, instalację ułatwień dostępu.

W przypadku wielu firm dotacje PFRON stanowią istotne wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Dofinansowanie związane z wynagrodzeniem, ulgi składkowe, dofinansowanie na dostosowanie stanowiska pracy oraz szkolenia i wsparcie doradcze są dostępne dla pracodawców, którzy podejmują się zatrudnienia osób niepełnosprawnych.