0 3 min 3 lata

Przyjęcie i udzielenie zamówienia publicznego musi odbywać się na ogłoszonych warunkach, ponieważ prawo zamówień publicznych zabrania przyznawania zwycięskiemu oferentowi lub jego podwykonawcy korzyści, która nie została rozszerzona na inne osoby, które złożyły oferty w przetargu.

Instytucja publiczna może otrzymać takie prawo na mocy ustawy lub może zastrzec w ogłoszeniu ofert prawo do odrzucenia wszystkich ofert, ale nie może tego zrobić arbitralnie lub bez uzasadnionego powodu. Typowym powodem odrzucenia wszystkich ofert jest to, że kwoty ofert przekraczają środki publiczne przeznaczone na projekt.

Jeśli twoja oferta w przetargu została odrzucona, możesz się odwołać

Odwołanie do KIO może nam ułatwić kancelaria adwokacka

Oferta na wykonanie robót publicznych musi być zgodna ze szczegółami zawartymi w specyfikacji oferty. Wszystkie kwestie dotyczące treści oferty konkurencyjnej, takie jak te, które mogą mieć wpływ na cenę, ilość, jakość lub sposób wykonania, muszą być zgodne ze szczegółami wskazanymi w specyfikacjach. Niezastosowanie się do zasadności skutkuje odrzuceniem oferty, a umowa zawarta na podstawie takiej oferty jest nieważna.

Zazwyczaj zamówienie publiczne w trybie przetargu musi zostać udzielone wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę, chyba że z faktów wynika, że inna oferta, chociaż wyższa, jest ofertą najniższą złożoną przez odpowiedzialnego oferenta. Przetarg na zamówienie publiczne wygrywa wykonawca, którego oferta była w znacznym stopniu zgodna z planami i specyfikacjami, i który jest w stanie wykonać prace po najniższych kosztach. Instytucja rządowa musi również wziąć pod uwagę doświadczenie firmy, wcześniejsze kontakty z organem rządowym, reputację osoby wykonującej zadowalającą pracę oraz zamiar zatrudnienia miejscowej siły roboczej.

Przedsiębiorstwa, których oferty przegrały lub zostały odrzucone, mogą wszcząć procesy odwoławcze, w których kwestionuje się odrzucenie ich ofert i udzielenie zamówienia publicznego innemu wykonawcy. Zazwyczaj mamy tylko kilka dni, warto zatem skorzystać z porad, jakich udziela kancelaria odwołanie do KIO może wpłynąć na niekorzystną dla nas decyzję. Ponieważ zamówienia publiczne są kwestią interesu publicznego, podatnicy mogą również zakwestionować udzielenie zamówienia.